Beretning 2015

Generalforsamlingen den 27. april 2016

Vedr. værkerne.
På Vildmoseværket er der lavet nyt udfældningsbassin, iltningstrapperne, reaktionstank samt rentvands-tankene er renset.
Der er monteret UV-belysnings anlæg for at imødegå eventuelle kimtal.
Kærvej-værket – her er der lagt belægningssten i hallen.

Kildeplads ved Vildmoseværket.
Her er der opsat nyt hegn omkring området med de nye boringer, og det er tilplantet.
Vi har fået tilladelse til at plante skov i hele området omkring boringerne (hvis/når vi en gang får mulighed for at købe hele arealet).
En gammel boring er udsyet, så den igen yder det maksimale.

Kildeplads ved Kærvej-værket.
Også her er der en boring, der er udsyret. 

Nye udstykninger
Der er nedlagt vandledninger til: 16 nye grunde Skovparken etape 2, og en nyt stikledning til VUC på Teknologiparken.

Ud over de stikledninger og hovedledninger entreprenøren gravede over ved kloakarbejdet, har der været 5 hovedledningsbrud og 6 stikledningsbrud.

Takstblad:
Takstbladet for 2016 er godkendt af Jammerbugt Kommune.
Pris pr. m³ er kr. 4,50 – en stigning på 50 øre.
Den faste afgift er uændret (kr. 663,00 + moms).
Ny takst for statsafgift kr. 6,25 mod 6,53 i 2015.
Gebyrerne er uændrede.

Vandmålere:
Vi står igen for at skal udskifte vandmålere på grund af en teknisk fejl (i ca. 45 – 50) af vandmålerene vil de ikke kunne holde så længe som firmaet har lovet.
Alle vandmålerne vil blive udskiftet i løbet at 2016 -2017. Firmaet betaler alle omkostningerne med udskiftningen.

Aflæsning af vandmålerne (som i år og fremover vil blive den 1. december)
Der er monteret elektroniske vandmålere hos stort set alle forbrugere. Vandmålerne aflæses af Aabybro Vand (i bil) som før oplyst den 1. december 2016. Det vil betyde, at forbruget vil være for 14 måneder (kun den ene gang).
Den aftale, vi havde med Jammerbugt forsyning, har vi sagt op, da de ikke ville betale en rimelig pris for aflæsning/data på målerne.

Ved ejerskifte/flytninger skal begge forsyninger have besked.

Til Aabybro vand kan det foretages på vores hjemmeside www.aabybrovand.dk

Vandanalyser:
Analysefirmaet Analytech i Nørresundby tager de lovpligtige analyser. Herudover har vi også vores egne kontrol analyser.
I årets løb er der udtaget 10 vandprøver på rentvands-siden, 5 på hvert vandværk. Alle analyser fra begge værker viser tilfredsstillende resultater.
Der er også foretaget boringsanalyser af 1 boring (råvand). Boringerne skal analyseres af et godkendt analyselaboratorium hvert 4. år.
Vi leverer forsat godt vand, der overholder de fastsatte krav til godt drikkevand og uden pesticider.
Brug også her vores hjemmeside (www.aabybrovand.dk) til at se vandanalyserne

Vandforbruget i 2015:
Der er i alt udpumpet 487.500 m³ vand
Der er solgt 462.420 m3 til forbrugerne
På Kærvej blev der udpumpet 225.126 m3
På Vildmoseværket blev der udpumpet 259.889 m3

Øvrige vandværker bl.a. Kølvring– Vedsted Kær – Ryå og Birkelse vandforsyninger har købt 98.410 m³

Fra 1. marts 2015 købte Birkelse Vandværk også alt deres vand hos os.

Der var et tab/ spild på 5,15 % (det er vand til brand – utætheder m.m.) det svarer til 25.106 m³. Ved spild over 10 % skal der betales kr. 6,25 + moms. pr. m3 i afgift til staten

Elforbruget i 2015:
Elforbruget totalt = 235.021 kWh

Kærvej = 131.286 kWh
Vildmoseværket = 103.735 kWh

Nye forbrugere:
Der er kommet 27 nye forbrugere til (+ Birkelse).
Vi er nu 2.868 forbrugere (+ Kølvring – Vedsted Kær – Birkelse og Ryå vandforsyninger).

Personale:
Vi har ansat Dorte B. Andersen som kontor medhjælper ca. 7 timer om ugen (hver onsdag).
Claus Thougaard Petersen er pr. 1. januar 2016 ansat som vandværksassistent.

Torben og Kaj har været på kursus i:
Drift og hygiejne (lovpligtig krav for drifts personale)
Kvalitetssikring
Tethys ledelsessystem.

Div. bestyrelsen:
På arealet ved Vildmoseværket har Aabn signalforsyning en mast og diverse skabe, vi har bedt om at få en kontrakt på området.
Udkast til en kontrakt er nu under forhandling.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder + fyraftensmøder på værket.
Fællesmøde med alle vandforsyninger i kommunen.

Fremtiden:
Renovering af resterende gader.
Eventuelt en ringforbindelse til Kølvring Vandforsyning (+Vedsted Kær – Birkelse og Ryå vandforsyninger).
Anboringsbøjler på Løvsangervej m.m.
Udstykninger af nye grunde. Bl.a. Skovparken med ca. 20 nye parcelhuse og 30 – 39 lejeboliger.
Udskiftning af vandledninger og stikledninger på af de sidste gader/veje (Rolighedsvej).

Montering af kalkknuser-system.
Bestyrelsen m.fl. har haft en boligafkalker på prøve fra jul til Påske. Alle har været tilfredse, så nu er der monteret kalkknuser på begge vandværker. Den fjerner ikke kalken, men spalter, så kalken ikke sætter sig i vandinstallationen, det vil sige at vandanalyserne stadig vil vise samme hårdhed (indhold af kalk). Se i øvrigt vejledningen.

Afslutning:
Afslutningsvis vil jeg hermed takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år, og bestemt også de ansatte på værket.
Tak alle sammen!

,