Regulativ

Her finder du det nyeste Regulativ for vandværker 2015, der er gældende for alle vandforsyninger (vandværker) i Jammerbugt Kommune.

Dette regulativ er udfærdiget af Grundvandsrådet.

Dette regulativ er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Jammerbugt Kommune og træder i kraft den 1/1 2015. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1/1 2010.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, hvorfra det kan downloades.


 

Energistyrelsen foreslår ny tekst til vandværkets regulativ

Foreslået ny tekst på grundlag af forbrugerklagelovens § 4:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om meditation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved meditation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Tidligere tekst
Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, Naturstyrelsen, 2014:

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.