Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 4. august 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Selskabets navn er Aabybro Vand A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Jammerbugt Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i selskabet mod til enhver tid at opfylde sine forpligtelser til betaling af de installations- og forbrugsafgifter, som påhviler ejendommen.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Andelshavernes rettigheder

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Jammerbugt Kommune fastsatte regulativ.

Ved optagelse som andelshaver udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Andelshavernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt af nærværende vedtægter.

Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Er der indgået aftale mellem vandværket og en ejendomsudlejer om, at vandværket skal opkræve det løbende driftsbidrag hos ejendommens lejer (hvilket må betragtes som en særlig ydelse fra vandværkets side) skal det bemærkes, at ejendommens ejer, til enhver tid, er økonomisk ansvarlig overfor vandværket.

Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er pågældende (ved dødsfald pågældendes dødsbo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i andelshaverens forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye andelshavere betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af den udtrædende andelshaver.

 

”Ved udtræden af Selskabet som følge af dårlig økonomi i Selskabet, dvs. at priserne er unormalt høje, eller hvis der ved udtræden ikke tilmeldes nye andelshavere, der kan overtage den udtrædende andelshavers andel af gælden, kan udtræden kun ske ved indfrielse af andelshaverens forholdsmæssige andel af den langfristede gæld der er meddelt/stillet kommunegaranti for. Andelen er defineret som 1/X af den resterende gæld der er meddelt/stillet kommunegaranti for, hvor X er det på det aktuelle tidspunkt antal medlemmer

Tilbage til top ↑

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være andelshaver, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om rettighederne til at blive andelshaver og bestemmelserne om hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 21 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt andelshaver eller ved annoncering i en lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af andelshaverne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes eller offentliggøres samtidig med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

Hver andelshaver har én stemme.

 

En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog, udover egen stemme, kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

 

Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlinger og de har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet er foreskrevet.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de andelshavere er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, skal bestyrelsen indkalde til en eks­traordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder efter vedtagelsen. På denne eks­traordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

 

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for Selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen. ”

 

”Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at bestemmelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. ”

Tilbage til top ↑

§ 10 – Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tilbage til top ↑

§ 12 – Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Som omlægningsperiode i forbindelse med omlægningen af regnskabsår er valgt 1. september 2009 til 31. december 2010.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

Revision af regnskaberne foretages af den af bestyrelsen antagende revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 – Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Tilbage til top ↑

§ 14 – Ikrafttræden

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 5. August 2019 og på ekstraordinære generalforsamling d. 29. August 2019.

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på ekstraordinære generalforsamling d. 29 August 2019.

Åbybro, d. 29. december 2019

Tilbage til top ↑