Referat generalforsamling 2017

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning:
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
 4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:
 5. Behandling af indkomne forslag:
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
 7. Eventuelt:
 1. Valg af dirigent:
  Forslag Christian Jensen.
  Valgt Christian Jensen.
 1. Bestyrelsens beretning:
  Formand Keld Ahlmann fremlagde bestyrelsens beretning.
  Beretning vedlægges referatet.
 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
  Regnskab 2016 blev gennemgået af: Frank Nøregaard,
  Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  Regnskab godkendt uden spørgsmål.
 1. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:
  Budget 2018 blev fremlagt af: Frank Nøregaard,
  Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  Takster uændret
  Vandprisen uændret kr. 4,50
  Budget godkendt.
 1. Behandling af indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet forslag.
 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Keld Ahlmann, Jørn Jensen – ønsker genvalg.
  Forslag: Keld Ahlmann, Jørn Jensen
  Valgte: Keld Ahlmann, Jørn JensenValg af suppleanter
  Forslag: Michael Aaby Christensen, Kristian Rom
  Valgt: Michael Aaby Christensen, Kristian Rom
 1. Eventuelt:
  Der blev spurgt på virkemåden på vores kalkknuser, synes ikke at effekten var tydelig, Kaj Haugaard forklarede virkemåden.
  Hvor lag tid vil vandværket kunne klare den store tilvækst af forbrugerne i Aabybro. De 2 værker kan uden ombygninger klare væsentlig flere forbrugere. Det der kan blive en udfordring er, hvis der skulle ske noget på råvandssiden, derfor sikre vi os ved at have større kapacitet end forbruget.
  Hvordan er boringer sikret mod hærværk, alle boringer er forsynet med alarm og går alarmen vil den pågældende pumpe stoppe.

 Dirigent: Christian Jensen

,