Referat generalforsamling 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning:
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
 4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:
 5. Behandling af indkomne forslag:
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
 7. Eventuelt:

 

 1. Valg af dirigent:

Forslag Christian Jensen.

Valgt Christian Jensen.

 

 1. Bestyrelsens beretning:

Formand Keld Ahlmann fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretning vedlægges referatet.

 

 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskab 2017 blev gennemgået af: Frank Nørgaard,

Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Regnskab godkendt uden spørgsmål.

 

 1. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:

Budget 2019 blev fremlagt af: Frank Nørgaard,

Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Takster uændret

Vandprisen uændret kr. 4,50

Budget godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag:

Der er kommet et forslag fra Henrik Diderechsen, Skovparken 64

Forslaget er et blødgøringsanlæg på vandværket således at hårheden sænkes på vandet fra 120 dh til 60 dh

Henrik trak sit forslag.

Der indledes drøftelser med bestyrelsen om det videre forløb.

 

 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg:              Arne Hansen, Gunnar Grøn

Arne Hansen, ønsker ikke genvalg.

Gunnar Grøn er villig til genvalg

 

 

Forslag:           Gunnar Grøn og Michael Aaby Christensen

Valgte:               Gunnar Grøn og Michael Aaby Christensen

 

 

Valg af suppleanter

Forslag:           Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen

 

Valgt:                 Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen

 

 1. Eventuelt:

Der blev spurgt til dybden på de nye boringer og placering i forhold til de andre boringer. 

 

 

_____________________________________________

Dirigent: Christian Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,