Takster

Gældende fra den 1/1 2019 til 31/12 2019.

Nedenfor angives prisen for vand, som vandforsyningen leverer til forbrugerne samt taksterne på anlægsafgift og opkrævninggebyr. Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

 

 

 

 

 

 

Driftsbidrag

Pris
ekskl. moms
1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom/bolig (pr. måler) 588,00 Kr.
1.2 Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse (pr. enhed) 550,00 Kr.
1.3 Fast årlig driftsbidrag for Landbrug – erhverv – institutioner og lign. (pr. enhed) 1.100,00 Kr.
1.4 Fast årlig driftsbidrag større erhverv – institutioner og lign. (pr. enhed) 1.650,00 Kr.
1.5 Fast årlig driftsbidrag pr. hydrant 294,00 Kr.
1.6 Fast årlig driftsbidrag for sprinkleranlæg 63 – 110 mm (pr. måler) 5.106,00 Kr.
1.7 Fast årlig driftsbidrag for sprinkleranlæg 120 – 160 mm (pr. enhed) 12.760,00 Kr.
1.8 Målerleje 100,00 Kr.
1.9 Kubikmeterafgift (pr. m³) 4,50 Kr.
1.10 Statsafgift for Ledningsført vand (pr. m³) 6,37 Kr.

Anlægsbidrag / Tilslutningsafgifter

Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning

Anlægsbidrag i byområde (indenfor byskiltet)

Enfamiliehuse, Forretninger og lign. (pr. enhed)

2.4 Hovedanlægsbidrag 7.910,00 Kr.
2.5 Forsyningsledningsbidrag 6.300,00 Kr.
2.6 Stikledningsbidrag 4.750,00 Kr.
2.7 Byggevand og sagsbehandling 300,00 Kr.
2.8 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom) 19.260,00 Kr.
2.9 Ejendomme med flere lejligheder, Beboelse/Erhverv (1 stk.) 19.260,00 Kr.
2.10 Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) 12.100,00 Kr.
2.11 Indretning af lejligheder i bestående bygning / Hydranter (pr. nyindrettet lejlighed/hydrant) 12.100,00 Kr.

Anlægsbidrag i landområde (udenfor byskiltet)

For huse i landområde (under 5 ha.)

3.2 Hovedanlægsbidrag 7.910,00 Kr.
3.3 Forsyningsledningsbidrag 8.300,00 Kr.
3.4 Stikledningsbidrag 5.050,00 Kr.
3.5 Byggevand og sagsbehandling 300,00 Kr.
3.6 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom) 21.560,00 Kr.

For landbrug (over 5 ha.) / Erhverv – Industri – Institutioner og lign.

3.8 Hovedanlægsbidrag (efter fordelingsnøgle) 15.820,00 Kr.
3.9 Forsyningsledningsbidrag 23.730,00 Kr.
3.10 Stikledningsbidrag 5.050,00 Kr.
3.11 Byggevand og sagsbehandling 1.100,00 Kr.
3.12 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom) 45.700,00 Kr.

Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag:

4.1 32 mm stikledningsdimension (x 1) 7.910,00 Kr.
4.2 40 mm stikledningsdimension (x 2) 15.820,00 Kr.
4.3 50 mm stikledningsdimension (x 3) 23.730,00 Kr.
4.4 63 mm stikledningsdimension (x 4) 31.640,00 Kr.
Evt. målebrønde monteres og betales af ejerne af ejendommen.
For Industri og Institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.
Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.

Gebyrer MV:

6.1 Første rykker – grundet for sen betaling (momsfrit beløb) 100,00 Kr.
6.2 Anden rykker – m/lukkevarsel (momsfrit beløb) 100,00 Kr.
6.3 Manglende returnering af aflæsningskort (eller for sent indsendt) (momsfrit beløb) 275,00 Kr.
6.5 Lukke/genåbningsgebyr + evt. faktiske udgifter til entreprenør m.m. (momsfrit beløb) 1.500.00 Kr.
6.7 Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte 130,00 Kr.
6.8 Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte, manglende aflæsning samt bestilt aflæsning 275,00 Kr.
6.9 Målerskifte grundet frostsprængning 1.560,00 Kr.
6.10 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie – Qn 1,5 og 2,5 1.560,00 Kr.
6.11 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie – > Qn 2,5 4.200,00 Kr.
6.12 Er fejlvisningen mindre end 4 %, betales afprøvningen af forbrugeren
6.13 Er fejlvisningen større end 4 %, betales afprøvningen af vandværket
6.14 Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling medforbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes athave foreligget forbrugsmæssigt.
7.0 Alle priser tillægges 25 % moms (dog undtaget pkt. 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.5)
7.1 Betalingsbetingelser: 14 dage
7.2 Tidligere forbruger under Birkelse Vandværk vil blive opkrævet 221 kr. ekstra i fast afgift pr år i årene 2019. 2020. 2021. 2022. 2023
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15/04 2015.
Vandforsyningens Bank: 9210 4560751767   *  CVR nr. 32 78 95 52
Opkrævning
A’conto opkrævning og slutafregning for perioden udsendes i december med sidste rettidige indbetalingsdato den første bankdag i januar.