- Dit lokale vandværk
Meddelelser


Leveringsbestemmelser

Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Aabybro Vand A.m.b.a.
I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand § 6. stk. 6.3
Regulativet kan ses/downloades her på hjemmesiden.

Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Vi opfordrer erhvervsdrivende til at tegne en driftstabsforsikring.

Med venlig hilsen
Aabybro Vand A.m.b.a. 


Vandsektorlov
Kontortid

Onsdage kl. 8:30 til 13:00
Ved driftsforstyrrelser/brud eller lignende:Kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77


Vandmålere

Frosten er hård ved vandmålere.
Det kolde vintervejr kan gøre livet surt for din vandmåler.
Det er primært vandmålere, som sidder udsatte steder, som er blevet frostsprængt. Man skal være opmærksom på, at hvis måleren sidder et udsat sted, så skal den efterisoleres.
Det kan godt betale sig at tjekke, om vandmåleren fryser.

En ny koster nemlig ca. 1.560,00 kr.

Aabybro Vand ejer vandmåleren og betaler derfor for den almindelige udskiftning.
Bliver vandmåleren udsat for hærværk eller frostsprængning, skal du selv betale for udskiftningen og en ny måler.

Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler mindst en gang om måneden. Kontroller også, om vandmåleren kan stå stille. På den måde kan du hurtig konstatere fejl og utætheder.

Opdager du fejl ved måleren, skal du straks kontakte Aabybro Vand eller en autoriseret VVS installatør. Plomben på vandmåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre end folk fra vandværket eller en autoriseret VVS installatør.

Brud på vandrør
Grundejeren ejer vandledningen fra skel til vandmåler. Brud skal straks repareres af en autoriseret VVS-installatør. Reparationen skal synes og godkendes af Aabybro Vand.
Et skjult brud på vandledningen kan give så meget støj i vandinstallationen, at man kan høre en susen, når man lægger øret til vandmåleren eller vandrørene. Konstaterer du en sådan susen, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør eller Aabybro Vand og få sagen undersøgt.

Placering af måler
Det er vigtigt, at måleren er opsat korrekt, så den er let at udskifte og aflæse. Lad ikke skabe og andre møbler dække for måleren.Afspærringsventiler før og efter vandmåleren skal fungere ved udskiftning af måleren. En eventuel udskiftning af afspærringsventiler betales af ejeren og må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.
Generalforsamling 2024 blev afholdt den 23 maj 2024 på Hotel Søparken Tak til de fremmødte til generalforsamlingen. Regnskab,Budget,Beretning og Referet fra generalforsamling kan findes Her


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net