- Dit lokale vandværk
Kontrol af målere

Målerteknisk direktiv MDIR nr. 02.36.01.

Alle vandforsyninger skal have et kontrolsystem, der sikrer, at målerne viser korrekt. 

Kontrol af målerne skal senest udføres, når målerne har været opsat i 8 år. Det er ikke sådan, at alle målere skal ind på et målerlaboratorium hvert 8 år.
Name: målere-300x225.jpg.
Vandforsyningen opdeler sine målere i partier, og der udtages 10 % af partiet til afprøvning.

Udtagningen sker fra et edb baseret målerkartotek.

Godkendes partiet efter driftskontrolgrænsen ( Qmin = +/- 10 %  Qmax = +/- 4% ) kan målerne forblive opsat i 3 år.
Godkendes partiet efter grænseværdierne for nye målere  ( Qmin = +/- 5%  Qmax = +/- 2% ) kan målerne forblive opsat i 6 år, hvorefter partiet igen skal afprøves.                        
Målerlaboratoriet fremsender skriftlig rapport om afprøvningsresultaterne. Såfremt de udvalgte målere ikke overholder kraverne skal alle målerne i partiet udskiftes, inden for 1 år.

Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.

Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.
Betjening af målerbrønd
Åbne for vandet.
Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet.
Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.

Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.

Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.

Aflæsning af måleren.
Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele den sum måleren udviser til vandværket på det aflæsningskort, der bliver tilsendt fra vandværket i løbet af august måned. Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.

Hvis ikke vandværket modtager aflæsningskortet retur rettidigt, vil forbruget blive sat efter vandværkets skøn. Der kan dannes dug på indersiden af målerens rude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.

Er det af en eller anden grund ikke muligt for forbrugeren selv at aflæse måleren, kan der skrives på aflæsningskortet til vandværket, at man ønsker måleren aflæst. Vandværket vil derefter foretage aflæsning af måleren.

Generalforsamling 2024 blev afholdt den 23 maj 2024 på Hotel Søparken Tak til de fremmødte til generalforsamlingen. Regnskab,Budget,Beretning og Referet fra generalforsamling kan findes Her


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net