- Dit lokale vandværk
Takster

Gældende fra d. 1/1 - 31/12 2024

Nedenfor angives prisen for vand, som vandforsyningen leverer til forbrugerne samt taksterne på anlægsafgift og opkrævninggebyr.
Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Driftsbidrag  


1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. bolig/lejlighed/enheder (pr. Enhed)
1.2 Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse
(pr. forbrugssted )
1.3 Fast årlig driftsbidrag for Landbrug – erhverv – institutioner og lign.
(pr. enhed)
1.4 Fast årlig driftsbidrag større erhverv – institutioner og lign. (pr. enhed)
1.5 Fast årlig driftsbidrag pr. hydrant
1.6 Fast årlig driftsbidrag for sprinkleranlæg 63 – 110 mm (pr. måler)
1.7 Fast årlig driftsbidrag for sprinkleranlæg 120 – 160 mm (pr. enhed)
1.8 Målerleje pr måler
1.9 Kubikmeterafgift (pr. m³)
1.10 Statsafgift for Ledningsført vand (pr. m³)
1.11 Skovrejsningsbidrag. ( pr. forbrugssted )

Pris excl. moms

588,00
550,00

1.176,00

1.764,00
294,00
5.106,00
12.760,00
150,00
5,00
6,37
338,00

Anlægsbidrag / Tilslutningsafgifter

Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning
Anlægsbidrag i byområde (indenfor byskiltet)

Enfamiliehuse, Forretninger og lign. (pr. enhed)
2.4 Hovedanlægsbidrag
2.5 Forsyningsledningsbidrag
2.6 Stikledningsbidrag
2.7 Byggevand og sagsbehandling
2.8 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom)
2.9 Ejendomme med flere lejligheder, Beboelse/Erhverv (1 stk.)
2.10 Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed)
2.11 Indretning af lejligheder i bestående bygning / Hydranter
(pr. nyindrettet lejlighed/hydrant)

7.910,00
6.300,00
4.750,00
300,00
19.260,00
19.260,00
12.100,00
12.100,00
Anlægsbidrag i landområde (udenfor byskiltet)

For huse i landområde (under 5 ha.)
3.2 Hovedanlægsbidrag
3.3 Forsyningsledningsbidrag
3.4 Stikledningsbidrag
3.5 Byggevand og sagsbehandling
3.6 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom)

7.910,00
8.300,00
5.050,00
300,00
21.560,00
For landbrug (over 5 ha.) / Erhverv – Industri – Institutioner og lign.
3.8 Hovedanlægsbidrag (efter fordelingsnøgle)
3.9 Forsyningsledningsbidrag
3.10 Stikledningsbidrag
3.11 Byggevand og sagsbehandling
3.12 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom)

15.820,00
23.730,00
5.050,00
1.100,00
45.700,00
Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag:
4.1 32 mm stikledningsdimension (x 1)
4.2 40 mm stikledningsdimension (x 2)
4.3 50 mm stikledningsdimension (x 3)
4.4 63 mm stikledningsdimension (x 4)

7.910,00
15.820,00
23.730,00
31.640,00
Evt. målebrønde monteres og betales af ejerne af ejendommen.
For Industri og Institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.
Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.

Gebyrer mv.:
6.1 Første rykker – grundet for sen betaling (momsfrit beløb)
6.2 Anden rykker – m/lukkevarsel (momsfrit beløb)
6.3 Manglende returnering af aflæsningskort (eller for sent indsendt) (momsfrit beløb)
6.5 Lukke/genåbningsgebyr + evt. faktiske udgifter til entreprenør m.m. (momsfrit beløb)
6.7 Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte
6.8 Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte, manglende aflæsning samt bestilt aflæsning
6.9 Målerskifte grundet frostsprængning
6.10 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie – Qn 1,5 og 2,5
6.11 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie – > Qn 2,5

100,00
100,00
275,00

1.500,00

130,00
275,00

1.560,00
1.560,00
4.200,00
6.12 Er fejlvisningen mindre end 4 %, betales afprøvningen af forbrugeren
6.13 Er fejlvisningen større end 4 %, betales afprøvningen af vandværket
6.14 Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling medforbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes athave foreligget forbrugsmæssigt.

7.0 Alle priser tillægges 25 % moms (dog undtaget pkt. 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.5)
7.1 Betalingsbetingelser: 14 dage

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 06/10 2023.

Vandforsyningens Bank: 9210 4560751767   *  CVR nr. 32 78 95 52

OpkrævningAconto-opkrævning og slutafregning for perioden udsendes i januar til betaling ca. den 8 Februar 2023

Generalforsamling afholdes den 23 maj 2024 på hotel søparken kl 19.00. Vel Mødt


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net